AYM’nin Passolig kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesi’nin Passolig kararı yayımlandı. Belit Polat bahsediyor.

Taraftar Hakları ve Dayanışma Merkezi’nin Türkiye Futbol Federasyonu ve Aktif Bank aleyhine Passolig uygulamasının iptali için açtığı davada Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un söz konusu e-bilet uygulamasına olanak tanıyan hükümlerinin iptali istemiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.

Tüketici Mahkemesi, ilgili maddelerin Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu iddia ediyordu. Anayasa Mahkemesi ile iptal istemiyle yapılan başvuruyu oyçoğunluğuyla reddetmişti. Federasyonların, kart bilgilerinin kulüpler adına reklam ve pazarlamasındaki yetkilerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredebileceğine yönelik hükmün ise iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme’nin gerekçeli kararı bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararı hızlıca gözden geçirdiğimizde, Passolig uygulamasının sporda şiddetin önlenmesine katkı sağlayabileceği ve kamu yararı amacına hizmet edebileceği vurgusunun yer aldığını görüyoruz. Federasyona verilen yetki ise bu amacı gerçekleştirmeye elverişli görülmüyor ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğu sonucuna varılıyor. Kısacası, maça gitmeyi özlemeye devam edeceğim  gibi görünüyor.

Detayları sonraya bırakmak üzere, kararı okumayı dilerseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Rekabet Kurulu’nun Passolig kararı

Futbol müsabakalarında “Passolig” adı altında gerçekleştirilen e-kart ve e-bilet uygulaması ile Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nin TFF ile yaptığı sözleşmeler yoluyla münhasır hizmet sağlayıcı konumuna getirildiği, bu konumunu bağlama ve ayrımcılık gibi uygulamalarla kötüye kullanıldığı iddialarına yönelik olarak yürütülen önaraştırma karara bağlandı.

Kurul, TFF ile Aktif Bank ve E-Kent-Netaş Konsorsiyumu arasındaki sözleşmeler ile Aktif Bank ve kulüpler arasında imzalanan Bilet Satışlarına Aracılık Sözleşmelerine 2016-2017 futbol sezonu bitimine kadar bireysel muafiyet tanınmasına ve bu sürenin bitiminde bahse konu sözleşmelerin tekrar değerlendirilmesine karar verdi.

Vanishing_spray_paint_foam_soccer_penalty_kick_markingKarara baktığımızda, özellikle bireysel muafiyet değerlendirmesinin yapıldığı bölümlerde bazı çelişkili değerlendirmeler olduğunu söyleyebiliriz. Zira Rekabet Kanunu uyarınca rekabeti kısıtlayıcı uygulamalara yönelik olarak 5. maddede yer alan şartların tamamının sağlanması halinde muafiyet tanınması gerekirken, Kurul kararında bu husus göz ardı edilmiş ve söz konusu 4 şart  sağlanmamasına karşın muafiyet kararı verilmiştir. Bu noktada Kurul, henüz tam anlamıyla işlemeye başlamamış olan pazar uygulamalarından yola çıkarak sağlıklı bir sonuca ulaşılmasının mümkün olmadığı ve mevcut haliyle E-Kart uygulamasının üç sezon boyunca ilgili pazarlarda muafiyet kapsamında değerlendirilebileceği, ancak on yıllık sözleşme süresinin pazara etkisinin değerlendirilebilmesi için, pazarın oluşumunu tamamlamasının beklenmesi ve 2016-2017 sezonu bitiminde yeni bir muafiyet değerlendirmesi yapılması gerektiği kanaatine varmıştır. Ancak karşı oy yazısında Kurul üyesi Reşit Gürpınar’ın da vurguladığı üzere bu şekilde bir muafiyet kararı verilmesi Kurul’un yetkileri arasında değil.

Kurul 4. madde kapsamındaki incelemelerin yanı sıra 6. madde özelinde de değerlendirmelerde bulunuyor  ve bu bölümdeki değerlendirmeler, ayrımcılık ve bağlama uygulamaları çerçevesinde ortaya konuyor. Ayrımcılık özelinde UEFA kapsamındaki maçlardan birinde Passolig sahiplerine yapılan indirimin bir ayrımcılık teşkil edip etmediği inceleniyor. Burada uygulamanın, tamamen kulüplerin tercihleri çerçevesinde gerçekleştirildiği ve Aktif Bank’ın bilet satışlarının belirlenmesinde herhangi bir rolü olmaması sebebiyle bilet satışlarında eşit alıcılara farklı şartlar uygulamak suretiyle hakim durumun kötüye kullanılmasının söz konusu olmadığı ifade ediliyor.

Bağlama uygulaması ile ilgili olarak ise, Aktif Bank’ın elektronik kartın yanında kredi kartı veya banka kartı alınmasını zorlamadığı ve uygulamada tüketicilerin ağırlıkla elektronik kart özelliği olan ürünü tercih ettikleri belirtiliyor. Bu çerçevede, kanaatimizce eksik bir değerlendirmeyle Aktif Bank’ın Passolig elektronik kartı ile birlikte banka kartı ve kredi kartı gibi ürünleri sunması ve bankanın bankacılık pazarında aktif büyüklüğe göre yapılacak sıralamadaki yeri gibi durumların göz önüne alınması sonucu pazarın rakiplere kapanması ihtimalinin zayıf görüldüğü ifade ediliyor. Söz konusu uygulama neticesinde maç izlemek isteyenlerin Aktif Bank bakımından bir müşteri haline geldiği ve bu noktada bağlayıcı uygulamalar bakımından Kurul’un daha detaylı bir inceleme yapma gerekliliği göz ardı ediliyor.

Bu hususların büyük kısmını karşı oy yazısında Kurul üyesi Reşit Gürpınar da dile getiriyor ve taraflar hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtiyor.

Kurul’un ilgili kararına buradan ulaşabilirsiniz.