Alman telekom otoritesinin uyguladığı maliyet modeli mercek altında

Avrupa Komisyonu, Almanya’da telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteren BNetzA’nın sabit çağrı sonlandırma hizmetlerine ilişkin belirlediği tavan fiyat uygulamasına ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında Komisyon, BNetzA’nın kullanmakta olduğu maliyet modelini ve bu modele dayalı olarak belirlediği fiyat tavanı oranını inceleyecek.

Soruşturmaya konu edilen uygulamadan biraz bahsetmek gerekirse, BNetzA çağrı sonlandırma hizmetlerine ilişkin tavan fiyatını, Avrupa Komisyonu’nun 2009 tarihli Tavsiye Kararı’na uygun olarak BU-LRIC (aşağıdan yukarı uzun dönem artan maliyet) maliyet modelini esas alarak belirliyordu. Ancak bu modelin uygulanması neticesinde elde edilen sonuçlar, Avrupa Birliği (AB) genelinde faaliyet gösteren düzenleyici kurumlar tarafından belirlenen tavan fiyatlarının oldukça altında kalıyordu. Bu sebeple BNetzA, AB genelinde BU-LRIC maliyet modelini benimseyerek sabit hat çağrı sonlandırma hizmetlerine ilişkin tavan fiyatı uygulayan düzenleyici kurumların hesaplamaları ile kendi hesaplamalarına dayanan oranların birbiriyle uyumlaştırıldığı bir model uygulamak için Komisyon’a teklifte bulundu. BNetzA’nın uyumlaştırma yapmaksızın hesapladığı tavan fiyatı oranları, uyumlaştırma uygulaması ile mevcut halinin altı katına denk geliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere söz konusu oranlar, aynı metodla diğer üye ülkelerde yapılan hesaplamaların oldukça aşağısında.

BNetzA, uyumlaştırma uygulaması teklifinin, çağrı sonlandırmaya ilişkin tavan fiyat oranlarının yeknesaklaştırılması ve AB Üye Devletleri’nin bireysel olarak uyguladığı tavan fiyatlar arasındaki farkın azaltılması noktalarında AB iç pazarını geliştirmeye katkıda bulunacağını savunuyor.

Öte yandan Avrupa Komisyonu’nun teklif ile ilgili düşüncesi BNetzA’nın gerekçelerinden oldukça farklı. Komisyon, Tavsiye Kararı’nın AB genelinde yeknesak bir çağrı sonlandırma oranından çok, düzenleyici kurumlar tarafından bu oranların hesaplanması konusunda yeknesak bir metodolojinin benimsenmesini (BU-LRIC) amaçladığını belirtiyor. Söz konusu yeknesak metdolojinin ise genel anlamda ilgili pazarda hizmet sağlayan teşebbüsler yönünden maliyet etkinliği yaratmaya hizmet ettiği ve bu durumun AB çapında çoğunlukla geçerli olduğu belirtiliyor. Ancak Almanya örneğinde olduğu gibi bir takım istisnalar da söz konusu.

Komisyon BNetzA’nın uygulamakta olduğu maliyet modelinin Tavsiye Kararı’na uyumlu olduğu konusunda hemfikir. Ancak düzenleyici kurumun tavsiyesinde yer alan benchmarking uygulamasının Almanya sınırları içinde faaliyet gösteren etkin ve farazi bir teşebbüsün maliyetlerine uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığı noktasında ciddi şüpheleri bulunduğunu belirtiyor. Dolayısıyla halihazırda BNetzA’nın tavan fiyat belirlerken neden yalnızca BU-LRIC modelini esas almadığı ve yaptığı hesaplamalar neticesinde Almanya’da faaliyet gösteren teşebbüslere ilişkin etkin maliyet oranlarının neden diğer üye ülkelerde bulunan teşebbüsler için hesaplanan oranlara nazaran çok daha düşük seviyelerde kaldığı noktalarında Komisyon’un sahip olduğu şüpheleri giderecek herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Ancak Komisyon, BnetzA tarafından BU-LRIC modeli ile gerçekleştirilen hesaplamaların, Almanya’nın içinde bulunduğu kendine has ekonomik koşullar nedeniyle, aynı metodu uygulayan diğer üye ülkelere göre daha farklı sonuçlar doğurduğunun bilincinde olduğunu belirtiyor. Bu noktada Komisyon, BNetzA’nın uyguladığı modelin güvenilirliği ve kapsamı hakkında bir değerlendirme yapmasının, yaptığı hesaplamaları diğer üye ülke oranlarıyla uyumlaştırmasından çok daha yerinde olacağını belirtiyor.

Tüm bunların yanı sıra, Komisyon’un söz konusu soruşturmayla ilgili görüşü olumlu yönde. Komisyon soruşturmanın Alman düzenleyici kurumu ile yapıcı bir diyalog kurularak, mevcut maliyet modelinin, benzer pazar yapılarına sahip üye ülkelerin sahip olduğu tecrübelerden de yararlanılarak geliştirilmesi ve Almanya’ya özgü nitelikleri de göz ardı etmeden daha yeknesak bir maliyet modeli ortaya konulması amaçlarına hizmet edeceğine inanıyor.

Üç ay sürecek soruşturma dönemi içerisinde Komisyon Avrupa Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Kurumu (BEREC) ile yakın işbirliği içerisinde BNetzA’nın mevcut uygulamalarını değerlendirecek. Ayrıca Komisyon’un Soruşturmaya esas teşkil eden şüpheleri bu süreçte giderilmezse, söz konusu uygulamaların tadil edilmesi veya bunların tamamen terkedilmesine dair bir Tavsiye Kararı çıkartmaya yetkili olduğunu da belirtmeliyiz.

– Fırat Eğrilmez –