Hükûmet Programı – Rekabete dair

Serbest piyasa ekonomisine dayalı ekonomik kalkınma anlayışının vazgeçilmez bir parçası olarak dünya ile entegre ekonomik yatırımların geliştirileceğinin belirtildiği programın birçok başlığını ayrı ayrı ele alacağımızdan, rekabete dair gözümüze çarpan hususları kısaca açıklayabiliriz.

Programda, uluslararası rekabet gücünü arttırmak amacıyla imalat sanayinde dönüşüm gerçekleştirmeye yönelik adımlar atılacağından bahsediliyor. Dışa dönük yapının önlenmesi bakımından da pazarların gelişmesi adına özellikle orta ve büyük ölçekli işletmelere destek ve teşvik sağlanacağı ve yüksek teknolokili sektörlere yoğunlaşılacağı belirtiliyor. Özellikle imalat sanayi bakımından yenilikçilik ve firma becerilerinin ön planda olacağı ve sektörler arası entegrasyonun güçlendirileceği, ayrıca yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verileceği kaydediliyor.

İç piyasadaki rekabet ortamının ise kalite ve yüksek nitelikli talep üzerine kurulmasının amaçlandığı belirtiliyor.  Kamu gelir ve harcamalarında kalitenin arttırılması ve kamunun özel sektörü dışlayıcı etkisinin indirilmesi gerektiği belirtiliyor. Etkin piyasa ekonomisinin sağlanması ve kamu müdahalesinin azaltılmasını teminen, KİT’lerin faaliyetlerinin piyasa mekanizmasını bocuzu etkiye neden olmayacak şekilde düzenleneceğinden bahsediliyor ve özelleştirme uygulamalarının devamına dikkat çekiliyor.

KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması da program da yer alan hususlardan bir diğeri. Verimliliğin arttırılması amacıyla devlet desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanacak işletmelerin başında KOBİ’ler sayılıyor.

Öte yandan, ticarette güven ortamının sağlanması adına piyasa gözetim ve denetimi ile piyasanın düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılacağı söyleniyor. Bu noktada, geleneksel toptan ve perakende sektörün rekabet gücünün arttırılacağından ve daha önemlisi elektronik ticarete yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanacağından bahsediliyor.

Ek olarak, AR-GE’ye daha fazla ağırlık verileceğinin altı çiziliyor ve sektördeki oyunculara uluslararası platformda rekabet edebilirliğin sağlanması için AR-GE ve yüksek teknoloji yatırımlarına büyük destekler verileceği belirtiliyor. Bütün ihale sonuçlarının yayımlama sürecini iyileştirileceği de sayılan hususlar arasında.

Program’ın piyasaya ne ölçüde yansıyacağını ise yapılması amaçlanan birincil/ikincil düzenlemeler ve uygulama gösterecek. Gelecekte görüşmek üzere.