AB İlerleme Raporu – Tarım ve kırsal kalkınma

AB Komisyonu, İlerleme Raporu’nun bu bölümünde, tarım ve kırsal kalkınma alanında özellikle ortak tarım politikası ile ilgili uyum çalışmalarında ve genel tarım konularında ilerleme kaydedildiğini ifade ederek, katılım öncesi kırsal kalkınma programı olan IPARD’ın uygulanmasıyla birlikte Türkiye’nin fonları hazmetme kapasitesinin arttığını belirtiyor.

Raporda belirtilen; genel tarım konuları, kırsal kalkınma ve organik tarım ile ilgili olarak atılan adımları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • İstatistiki verilerin toplanmasının ve güvenilirliğinin arttırılması amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde istatistik ve değerlendirme birimi kuruldu.
  • Otomatik veri toplama usullerine dayanan çiftlik muhasebe veri ağı 81 ili kapsayacak şekilde genişletildi. Veri ağından elde edilen veriler, devam eden tarım sayımı, tarımsal arazi parsel veri tabanı ve ilgili diğer veri tabanları ile entegre edilmekte.
  • Çiftçilere verilecek bireysel destek kararlarına ilişkin entegre bir tarımsal veri bilgi sistemi ile ilgili çalışmalar başladı.
  • AB desteğiyle, arazi parsel tanımlama sistemi geliştirilmesine yönelik çalışmalar başladı.
  • IPARD programı ile Türkiye’nin fon hazmetme kapasitesi arttı ve 2014’te yararlanıcılara AB fonundan 250 milyon avro ödendi.
  • Türkiye, 2014-2020 yıllarını kapsayan ve farklı kurumların kırsal kalkınma faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlanmasını amaçlayan ikinci ulusal kırsal kalkınma stratejisini kabul etti.
  • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki 1952 personeli hizmet içi eğitim aldı.
  • Organik tarımın esaslarına ve uygulanmasına ilişkin uygulama mevzuatı hazırlıkları nihai aşamaya geldi.

invest_ag_600Atılan adımların yanı sıra, raporda, tarım sayımı konusundaki hazırlıkları tamamlamak, tarım istatistikleri strateji belgesini kabul etmek, üreticilere verilen doğrudan destekler ile ilgili olarak kendi tarımsal destekleme politikasını ortak tarım politikası ile uyumlaştırmak üzere bir strateji hazırlamak, AB’den canlı sığır, sığır eti ve türev ürünlerin ithalatında gerekçesiz kısıtlamaları kaldırmak konularında daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, IPARD programlarının tanıtımının yapılması ve görünürlüğün arttırılması konusunda çalışmaların sıklaştrılması hususuna değiniliyor.

AB ayrıca, önümüzdeki sene içerisinde, Türkiye’den özellikle canlı sığır ve sığır eti ithalatındaki kısıtlamaları tamamen kaldırmasını ve tarım istatistikleri için bir strateji belgesi hazırlamasını talep ediyor.

Rapor doğrultusunda, Türkiye’nin gelecek yılda da çiftçileri ve kırsal kalkınmayı destekleyen Ortak Tarım Politikası kapsamındaki uyum çalışmalarına, üreticilere verilen doğrudan destekler başta olmak üzere devam etmesi gerekiyor. Bununla birlikte, Türkiye’nin fon hazmetme kapasitesini arttıran IPARD programlarının kamuoyunda daha fazla duyurulması, bilinirliğinin arttırılması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi önem taşıyor.