Ağustos 21

Son dakika: RK sinema salonları birleşmesini nihai incelemeye aldı!

flas-flasRekabet Kurumu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin, Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. tarafından devralınması ve AFM üzerinde tek kontrol uygulayan Esas Holding A.Ş.’nin, Mars Sinema üzerinde ortak kontrol uygulayan Spark Entertainment Ltd. Şti.’nin %50 hissesini devralması işlemi, daha önce bu işleme koşullu izin veren 17.11.2011 tarih ve 11-57/1473-539 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13. Dairesinin 17.06.2014 tarihli kararı ile iptal edilmesi üzerine yeniden nihai incelemeye alındı.

Kurul, piyasadaki rekabetin yapısına etkileri bakımından incelemenin derinleştirilmesi ihtiyacı duyulan işlemleri, 4054 sayılı Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde nihai incelemeye alabilmektedir. Bahse konu işlem de Kurula bildirilmesini takiben nihai incelemeye alınmış, yapılan tetkikler sonucunda Rekabet Kurulunun 17.11.2011 tarihli kararı ile, taraf teşebbüslerce sunulan dokuz sinema işletmesinin elden çıkarılması ve üç sinema işletmesinin kapatılmasını içeren taahhüt paketinin kabulü ile işleme izin verilmişti. Ayrıca pazarda meydana gelecek fiyat değişikliklerini izlemek amacıyla, işlem tarafı teşebbüslere ortalama bilet fiyatlarını ve bilet fiyatlarında meydana gelen değişiklikleri lokasyon bazında her yıl Ocak ayı sonu itibarıyla beş yıl süreyle Kuruma bildirilmesi yükümlülüğü getirilmişti. Takiben, taraf teşebbüsler Kurulun işleme izin vermesinin koşulu olan taahhütlerin tamamını yerine getirmiş, bu kapsamda gerçekleştirilen devir işlemlerine Kurul tarafından izin verilmiş ve 22.11.2012 tarihinde sinema işletmelerini elden çıkarma sürecinin tamamlandığına karar verilmişti.

Bu defa, Kurulun yukarıda belirtilen kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesince mevcut taahhüt paketinin pazarda oluşacak rekabetçi endişeleri giderme konusunda yeterli olmadığı sonucuna ulaşılarak Kurul kararının iptal edilmesi üzerine, işlem yeniden nihai incelemeye alınmıştır.

Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca, esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin mahkeme kararlarının icabına göre, idare en geç 30 gün içinde işlem tesis etmek veya eylemde bulunmakla yükümlüdür.

Bahse konu yargı kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen işleme ilişkin nihai inceleme başlatılmakla birlikte, işlemin nihai incelemeye alınması, izin verilemez nitelikte olduğu anlamına gelmemektedir. Danıştay 13. Dairesinin ilgili kararında da ifade edildiği üzere, kararda belirtilen gerekçeler dikkate alınarak güncel pazar verileri ve analizleri ışığında farklı taahhüt paketleri çerçevesinde işleme izin verilmesi de mümkündür.”

Not: Bulut Girgin’in aşağıdaki yorumunu okumadan geçmeyin.

Reklamlar