Kamu özel ortaklığı projelerine yeni yönetmelik

Sağlık Bakanlığı’nın Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi Ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin dayanağı olan 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ise 2013’de yürürlüğe girmişti. Her ne kadar bu Kanunun Geçici 1. maddesinde Yönetmeliğin altı ay içerisinde yürürlüğe konulacağı hükmü yer alsa da gerek Kanunun konusunu oluşturan projelerin karmaşıklığı gerekse düzenlenmesi Yönetmeliğe bırakılan konuların çok teknik oluşu ve üzerinde çok tartışılan konuları bünyesinde barındırması bu süreci uzattı.

gettyimages_200202347lİlk olarak, bu yeni Yönetmelikle Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik (“eski Yönetmelik”) hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve yönetmelik hükümlerinde yer alan muğlak ifadeler netleştirilmeye çalışıldı. Nitekim 6428 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilmekte olan projeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tâbi olmadığı için bu durum her ne kadar eski Yönetmeliğin uygulanması sırasında birçok konuda esneklik sağlasa da hakkında hüküm bulunmayan birçok konuda uygulayıcıların kafasında soru işareti bırakmıştı.

Yeni düzenlemede dikkati çeken en önemli yeniliklerden biri sözleşmenin uygulanabilirliği veya anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla Bakan onayı ile sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılabileceği. Bu sayede Bakanlık, Yüksek Planlama Kurulu’nun kararından sonra, ihale dokümanında veya sözleşme öngörülen sınırların üstünde maliyet artışına neden olan proje değişiklikleri yapılabilecek ve Kurul’a tekrar sunabilecek. Bu aşamadan sonra Yüksek Planlama Kurulu’nun kararı doğrultusunda sözleşme ve eklerinde gereken değişiklik yapılabilecek. Bu sayede sözleşmesi henüz imzalanmamış projelerde de sözleşme taslağında gerekli tadiller yapılarak sözleşmenin imzalanması mümkün olabilecek.

Yeni Yönetmelikle getirilen diğer bir yenilik de artık Bakanlığın projeleri için danışmanlık, araştırma – geliştirme hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren bazı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin yine bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hizmet alımı yapabileceği hususu. Bu konuda da yine 4734 sayılı Yasa kapsamında yapılması zorunlu olan danışmanlık hizmet alımı için alternatif bir yöntem belirlenmiş olmakta ve bu durum da sağlık sektöründeki PPP projelerini cazibeli hale getirmektedir.

Yeni Yönetmelikle netleştirilen diğer bir husus da Bakanlığın yapım ve yenile işlerinin yanı sıra hizmet alımı işi için de ödeme yapacağına ilişkin hükmün açıkça düzenlenmesi. Eski Yönetmelikte yapım ve yenileme hizmetleri karşılığında proje şirketine kira bedeli adı altında ödeme yapılacağı düzenlenirken yeni Yönetmelikte Tanımlar başlıklı 4. maddede hizmet bedeli tanımı için “bedelin bir unsuru olup, hizmetlerin sunulması karşılığında idare tarafından yükleniciye ödenen ve beş yılı geçmemek üzere dönemsel piyasa testi ve sözleşme hükümleri ile güncellenen bedeli…”ifadesi kullanılıyor.

Yeni düzenlemeyle gelen başka bir yenilik de ihale öncesi kurulan iş ortaklığının sözleşme imzalanana kadar değiştirilebilecek olması. Tabi ki mali ve teknik yeterlilikleri haiz olmak şartı ile. Yönetmeliğin eski halinde bu açıklıkta bir hüküm yoktu. Buna mukabil ihale üzerinde kalan bir çok iş ortaklığı aylarca devam eden müzakere ve imza sürecinde ortaklığı devam ettiremeyebiliyorsa da ortaklık oranlarında değişiklik yapmak isteyebiliyordu. Önceki yönetmelik bu uygulamalara açıkça cevaz vermediği için uygulayıcılar bu konuda zorluk yaşamışlardı. Getirilen bu esneklikle artık iş ortaklıkları idarenin onayı ile ihale şartlarını koruyarak yapacakları değişikliklerle yollarına devam edebilecekler. Ancak hükümde iş ortaklık yapısındaki değişiklik boyutunun belirtilmemiş olması idarecilere sınırı belirli olmayan bir yetki verilmesi olarak değerlendirilebileceğinden, yönetmelik bu haliyle eleştiri oklarından yine kurtulamayacak gibi görünüyor.