Yeni Kamu-Özel Ortaklığı (PPP) Kanununun Getirdiği Yenilikler

6428 sayılı Kanun, “Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” şeklinde uzun bir isme sahip olup Sağlık Bakanlığı’nın PPP projeleri kapsamında uymakla yükümlü bulunduğu kanun. Henüz çok yeni, bunun öncesinde uygulanan mevzuat ise 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu Ek Madde 7 ve bu maddede belirtilen “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”.

BOS005325Öncelikle Yeni Kanun ile 3359 sayılı ek 7. maddesi yürürlükten kaldırıldığını ve mevzuatta bu hükme yapılan atıfların yeni Kanuna yapılmış sayılacağını hatırlatalım. Yeni Kanun’un uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 6 ay içerisinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

Yeni Kanunun getirdiği yenilikler şöyle;

 • Yeni Kanunla birlikte sağlık tesisleri şahsa ait arsa/arazi üzerinde inşa edilmeyecek, sadece Maliye Bakanlığınca yükleniciye devredilecek olan arsa/arazi üzerinde inşa edilecek.
 • Pazarlık usulü ile ihale yapılabilecek hallere ilişkin olarak yeni Kanuna “Bu Kanun kapsamında yüklenicinin namı hesabına yaptırılacak tamamlamaya yönelik işler” hükmü eklendi. Ayrıca belirlenen düşük maliyet olarak değiştirildi.
 • “İsteklilerden,  teklif veya toplam sabit yatırım tutarının yüzde üçü tutarında geçici teminat alınır” hükmü yeni Kanunda ‘en az yüzde üç’ olarak belirlendi. Yüzde bir olan kesin teminat ise yüzde üç olarak değiştirildi.
 • Üzerine ihale yapıldığı halde süresi içinde sözleşme imzalamayan yüklenicinin geçici teminatı Hazineye irat kaydedilecek.
 • En önemli yeniliklerden birisi de yeni Kanun çerçevesinde yaptırılacak işlerdeki sabit yatırım içerisinde yer alan tıbbi donanımın en az %20’sinin yerli üretim olması.
 • Sözleşme süresi, Yönetmelikten farklı olarak sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere belirlenecek.
 • Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemesi hali Yönetmelikte tek bir maddede ifade edilmekteyken yeni Kanunda ‘sabit yatırım dönemi’ ve ‘işletme dönemi’ olmak üzere ikiye ayrıldı. Her iki düzenlemede de idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için yükleniciye belirli bir süre veriliyor.
 • Sabit yatırım döneminde, sözleşmede belirlenen derhal fesih halleri hariç olmak üzere süre verilecek. Ayrıca yeni Kanunla keyfiyet projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar edilecek. Sürenin sonunda taahhüt yerine getirilmezse, finans sağlayıcılar idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitmek suretiyle işin yapılmasını sağlayabilecek. Bunun sağlanamaması halinde idare tarafından sözleşme feshedilecek.
 • İşletme döneminde ise bu süre sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumu hariç olmak üzere veriliyor ve yine keyfiyet projenin finansmanına kaynak sağlayan finans sağlayıcılara da ihbar ediliyor. Verilen süre içinde yüklenici yazılı ihtardaki talimata uymazsa iş, idare tarafından pazarlık usulü ile yüklenicinin namı hesabına yaptırılarak yükleniciye ödenecek bedelden mahsup edilecek. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hale gelmesi durumunda ise keyfiyet yükleniciye en hızlı vasıtalarla bildirilerek iş, idare tarafından yüklenici namı hesabına yaptırılacak. Sağlık hizmetlerinin sürdürülemezliğiyle ilgili hâllerin neler olduğu ve bildirim usulleri yönetmelikle belirlenecek. Yüklenicinin işletme döneminde sözleşmede belirtilen performans puanının altında kalması hâlinde idare tarafından sözleşme feshedilecek. Bu hâllerde de, finans sağlayıcıların idare ile anlaşarak yüklenicinin ortaklık yapısında değişikliğe gitme hakkı saklı olacak.
 • Yenileme, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve hizmet alım sözleşmelerinde yüklenicinin sözleşme kapsamındaki taahhütlerini yerine getirememesi hâlinde, sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumu hariç olmak üzere, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla keyfiyet açıkça belirtilerek yükleniciye gereğinin yapılması için işin mahiyetine uygun süre verilecek. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezai şartın uygulanmasını da engellemeyecek. Verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması hâlinde sözleşme feshedilecek. Taahhüdün yerine getirilmemesi dolayısıyla sağlık hizmetlerinin sürdürülemez hâle gelmesi durumunda ise sözleşme derhâl feshedilecek.
 • Yeni Kanunla birlikte yüklenicinin kesin teminatının Hazineye gelir kaydedilebilmesi için sözleşmenin yükleniciden kaynaklanan sebeple feshedilmesi gerekecek.
 • Yüklenicinin 6428 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştireceği yapım işleri için tahsis edeceği öz kaynak oranı yatırım dönemi süresince sözleşmede belirtilen dönemsel yatırım tutarının %20’sinden az olamayacak (Eski uygulamada toplam sabit yatırım tutarı üzerinden hesaplanıyordu).
 • Yönetmelikte olduğu gibi idarece görevlendirilen heyet tarafından yerleşkenin mevcut durumu tespit edilecek; ancak farklı olarak durum tespit tutanağı düzenlenecek. Yönetmelikte eksiklik veya arızanın varlığı halinde bu durumun sözleşmede belirtileceği yazıyor; ancak yeni Kanunda bu eksikliklerin verilen süre içerisinde yüklenici tarafından tamamlanması gerektiği aksi halde o eksikliği karşılayacak meblağın varsa yükleniciye yapılacak ödemelerden mahsup edileceği belirtiliyor. Bu şekilde karşılanamayan eksiklikler nedeniyle oluşacak zararlar yükleniciye tazmin ettirilecek.
 • Bu Kanunla birlikte bir çok kanun ve kanun hükmünde karanamede de değişiklik oldu. Aralarında en önemlisi; 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna “borç üstlenimi” başlıklı 8/A maddesinin eklenmesidir. Bu madde ile yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan sağlık tesisleri de dahil olmak üzere projelerin tutarı asgari 500.000.000 TL olması halinde sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesisin ilgili idare tarafından devralınmasının öngörülmesi durumunda söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansmanın ve varsa bu finansmanın teminine yönelik ürünlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere mali yükümlülükleri Hazine Müsteşarlıği üstleniyor. Üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Ancak bu hüküm 1.1.2014 tarihinde yürürlüğe girecek.
 • 6428 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile 3359 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan ek 7. maddesi çerçevesinde ilana çıkılarak ihale süreci başlatılmış olan işler mevcut ihale şartnamelerine göre sonuçlandırılacak. Ancak yeni Kanunun belli istekliler arasında ihale usulüne ilişkin hüküm süreci devam eden ihalelere bulunduğu safhadan itibaren uygulanacak.