Özelleştirme Tebliğ Yenilendi

BOS002076Serbest piyasa ekonomisinin sağlanmasında önemli bir araç olarak görülen özelleştirme işlemleri, aynı zamanda bu amaca engel teşkil edecek bir yapıya mahal verebilecek nitelikte görülebiliyor. Bir başka deyişle, teşebbüslerin özelleştirme yoluyla devralma beraberinde pazarda hâkim duruma gelmesi ve böylece kamu tekelinin terk edilerek özel tekelin başlaması söz konusu olabilir. Piyasaları bu ve benzeri olumsuz sonuçlardan korumak ve rekabetçi yapıyı devam ettirmek amaçlarıyla 1998/4 sayılı Tebliğ [i] sürecinde Rekabet Kurumu, ihalenin kamuya duyurulmasından ve ihale sonrası devir gerçekleştirilmeden hemen önce olmak üzere iki ana basamakta özelleştirme sürecine dâhil oldu.  Ancak Kurum, geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yeni bir Tebliğ yayımladı ve 1998/4 Tebliğ ile öngörülen kurallar yenilendi.

  • Kapsam: Teşebbüslerin ortaklık paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının işleme konu teşebbüsün üzerindeki kontrolü değiştirecek özelleştirme yolu ile her türlü devir Tebliğ kapsamında olmaya devam ediyor.  Kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarına yapılan devirler ile teşebbüs kontrolünde değişikliğe yol açmayan hisse devirlerinin ‘ön bildirim ve izne’ tabi olmayacağı ise açıkça düzenlendi.
  • Ciro Eşiği: Özelleştirme işleminin ‘ön bildirim ve izne’ tabi olup olmadığının belirlenmesinde; özelleştirilecek birimin sahip olduğu pazar payı ile hukuki ve fiili imtiyazların önemi kalmazken ciro eşiği 20 M TL’den 30 M TL’ye yükseltildi.
  • Ön Bildirimde Süre: Tebliğ uyarınca ihale şartlarının kamuya duyurulmasından önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Rekabet Kurumu’na ön bildirimde bulunacak. Bu andan itibaren Kurum’un en fazla 40 gün içinde Rekabet Kanunu’nun 7. maddesini de dikkate alarak görüşü bildirmesi gerekiyor. Söz konusu görüşün ihale şartnamesine esas teşkil edecek nitelikte olduğu da Tebliğ’de açıkça düzenleniyor. Ayrıca Kurum’un görüşünün 3 yıl geçerliliğini koruduğu, sürenin bitiminden itibaren ise aynı ihaleye ilişkin olarak yeniden görüş alınması zorunlu tutuluyor.
  • Genel İlkeler: Başvurusu sonrası takip edilecek usullere ilişkin 1998/4 sayılı tebliğde yer alan ilkeler genel itibariyle korunmakla birlikte, yeni düzenlemeyle Kurum kendisine gelen ön bildirim ve izin taleplerine ilişkin olarak süreç işletilmeksizin ön bildirim ve izne tabi olmadığı kararını verebilecek.
  • Ön izin: Tebliğ uyarınca ön bildirime tabi özelleştirmelerde devretme faslına geçildiğinde devrin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurumu’ndan ön izin alması zorunlu olmaya devam ediyor.

[i] 1998/4 sayılı ‘Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği’