Rekabet Raporu’nda Demiryolu Taşımacılığı

Önceki yazımızda değinildiği üzere, AB İlerleme Raporu taşımacılık faslında demiryolu taşımacılığı açısından bir ilerlemenin kaydedilmemiş olduğunu açıkça belirtilmişti. Bu yazımızda ele alınan Rekabet Raporu’nun Demiryolu Taşımacılığı Endüstrisi başlığı ise AB müktesebatına uyum sürecine paralel biçimde hazırlanan tasarılar sayesinde serbesleşmesi planlanan demiryolu endüstrisi hakkındaki rekabet sorunlarının incelenmesi ve endüstrinin sebestleşme sonrasında hedeflenen rekabetçi yapıya kavuşmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülen değerlendirme ve öneriler şeklinde ilerliyor.

Rapora göre, mevcut durumda yurtiçi demiryolu taşımacılığı işletmeciliği faaliyetlerinde TCDD’ye piyasaya giriş engeli oluşturan yasal tekel hakkı tanınması; altyapı ve taşımacılık hizmetlerinin dikey bütünleşik olarak TCDD tarafından verilmesi demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi önündeki en önemli engeller.

Raporda, mevcut bu durumun, AB müktesebatına uyum sürecine paralel bir biçimde hazırlanan Genel Demiryolu Kanunu Tasarısı ve TCDD’nin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarı sayesinde dikey bütünleşik şekildeki alyapı ve taşımacılık faaliyetlerinin ayrıştırılması ve demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi yoluyla aşılmasının öngörüldüğü bildirilmekte.

Buraya kadar tamam; ancak serbestleşme sonrası;

  • Devletin piyasada politika yapıcı, oyuncu ve düzenleyici rollerinin ayrışarak özellikle tasarıda öngörülen Demiryolu Rekabetini Düzenleme Makamı’nın Rekabet Kurumu ile yetki çatışmasından kaynaklanabilecek belirsizlikler önlenmesi suretiyle operasyonel bağımsızlığa sahip bir yapıya kavuşturulması,
  • kamu otoritesinin kontrolünde demiryolu taşımacılığı hizmeti verecek demiryolu işletmelerinin rekabet avantajı sağlayan ayrıcalıklar bakımından gerekli önlemlerin alınması,
  • doğal tekel niteliğindeki altyapıya erişimin ayrımcı olmayacak şekilde sağlanması için etkili bir regülasyon mekanizmasının oluşturulması,
  • altyapı kullanım ve taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücretlerin tespitine yönelik mevcut düzenlemenin kaldırılması,

Rekabet Raporu’nun demiryolu endüstrisinin hedeflenen rekabetçi yapıya kavuşmasına yönelik tespitleri arasında. TCDD’nin tekelinde olan demiryolu endüstrisi, sözü geçen reformların gerçekleşmesi halinde,  birden fazla oyuncu faaliyet gösterecek şekilde yeni girişlere açılacağa benziyor.