Elektrikte Denetim de Özelleşti!

Dağıtım şirketleri, üretim tesisleri derken elektrik piyasasında yapılacak denetimler de özelleşti.

12 Ekim 2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ”Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik” ile EPDK’dan elektrik üretim veya dağıtım lisansı alan şirketlerin lisansları kapsamındaki tüm faaliyetlerinin denetiminin Kurum adına denetim şirketleri tarafından incelenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmelik neler getiriyor?

Yönetmelik kısaca EPDK’nın denetim yetkisini özel şirket elemanlarına bırakabilmesine olanak tanıyor. Kurumun, aynı kapsamda yapılacak denetimleri Kurum uzman ve uzman yardımcıları vasıtasıyla yapmasına ilişkin yetkileri de saklı kalacak.

Denetimin Kapsamı

EPDK’dan Yönetmelik’te belirlenen esaslar doğrultusunda yetki alan denetim şirketleri, lisans sahibi dağıtım veya üretim şirketlerinin, iş ve işlemleri ile ilgili olarak;

–       Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisanslarına uygun olup olmadığı,

–       Elektrik dağıtım tesislerinin kapasitelerinin arttırılması, genişletilmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılan yatırımların Kurum tarafından onaylanan yatırım planlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,

–       Dağıtım şirketlerince yapılan yapım işleri ile mal ve hizmet alım ve satışlarının, eşitlik, şeffaflık ve rekabet koşullarında yapılıp yapılmadığının ve/veya alım veya satış fiyatlarının piyasa koşullarında oluşan fiyat, ücret veya bedellerden belirgin olarak farklı olup olmadığı,

–       Dağıtım şirketlerinin 10/7/2009 tarihli ve 27284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,

–       Üretim şirketlerinin arz güvenliğini veya piyasa işleyişini olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunup bulunmadığı,

–       Üretim şirketlerinin tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin ilgili mevzuat kapsamında Kuruma sundukları ilerleme raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı.

–       Ve bunların dışında Kurum tarafından belirlenecek ve Yönetmelik kapsamı dahilinde olan diğer hususlar hakkında

inceleme ve denetim yapabilecekler.

Denetim Şirketleri, denetlenen şirketi bu konularda, Kurum tarafından gerekli görülen her türlü belge ve iddiaları değerlendirerek inceleme yaparak rapor hazırlayacak, gereğinde fotoğraf ve dijital video çekimleri yapıp bunları Kurum’a sunacaklar.