RK Kararlarına İtiraz Mekanizmasında Reform

Adalet Bakanlığı, Kanun Tasarısını* Başbakanlığa gönderdi. Tasarı, nam_ı diğer ‘3. reform paketi’,e-ticaret kuralları, basın davaları, delillerin sunulması gibi konuların yanında, Rekabet Kurulu kararlarının iptaline yönelik açılacak davalarda göreve ilişkin önemli değişiklik getiriyor.

Bildiğiniz gibi Rekabet Kurulu’nun yapmış olduğu işlemler ve almış olduğu kararlar Anayasa’nın 125. maddesi gereğince yargısal denetime tabi. Rekabet Kanunu da, Kurul kararlarına karşı ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’ı görevlendirmekte. Sebebi ise, maddenin gerekçesinde Kurul kararlarının esas itibariyle ekonomik niteliği ağır bastığından, bünyesinde hukuk fakültesi mezunları dışında üye de bulundurabilen Danıştay’ın Kurul kararlarını daha iyi değerlendirebilecek bir teşkilat yapısına sahip olması.

Ancak idari yargı düzeninde üst mahkeme olarak görev yapan Danıştay, Yargıtay gibi çok ağır bir iş yükü altına olarak görülüyor, yıllardır süregelen tartışmalar, farklı önerileri beraberinde getiriyordu:

  1. Danıştay’ın İlk Derece Mahkemesi işlevini sonlandırma: Danıştay’ın yüksek mahkeme olarak içtihat yaratma işlevini daha rahat bir biçimde yerine getirebilmesi için, kendisine ilk derece mahkemesi olarak verilmiş görevlerden arındırılması gerektiği ileri sürüldü. Buna göre, adli yargıdaki sisteme paralel olarak iki dereceli denetim usulünün idari yargıda da kabul edilmesiyle Danıştay’ın asli fonksiyonuna kavuşturulması gerekiyor ve ilk derece mahkemesi sıfatıyla görev yapmasına son verilmesi öneriliyordu.
  2. Uzman Mahkemelerin kurulması: Öte yandan, idari ve adli yargı yanında “ekonomik yargı” dan da söz edilerek, idari yargı içinde ekonomik konularda uzman mahkemeler kurulmasını önerenler vardı. Örneğin Danıştay’da bir Rekabet Hukuku Dairesi kurulmasının son derece yararlı olacağı söylendi.

2004 yılında kabul edilen ve Danıştay Kanunu’nda değişiklik yapılan kanun, 2.yaklaşıma daha yakındı. Kanuna göre, bağımsız idari otorite kararlarının (RK, EPDK, BTK, RTÜK kararları gibi) yargısal denetimi ile ilgili olarak Danıştay 13. Dairesi kuruldu ve böylece Rekabet Kurulu kararlarının yargısal denetimi de bu konuda uzmanlaşacak 13. Daire’ye bırakıldı.

Ancak Bu Görev Danıştay’dan alınıyor

Şimdi ise, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi işlevi kaldırılıyor. Başbakanlığa gönderilen 3. Reform Paketi’ne göre, bağımsız idari otoritelerin kararlarına itiraz yolu artık Danıştay’dan geçmiyor. Buna göre, kurullar tarafından tesis edilen işlemlere karşı açılan davalar idare mahkemelerinde görülecek.

Tasarı’nın bu haliyle kesinleşip kesinleşmeyeceğini bilemiyoruz, ancak fikrim, genellikle Rekabet Kurulu kararındaki usul eksiklikleri bakımından inceleme yapan Danıştay’ın işin esasına yavaş yavaş da olsa girmeye başlamasının ardından İdare Mahkemeleri’nin benzer yaklaşımı sergilemesinin zaman alacağı yönünde. Ayrıca bu değişiklik karşısında, konuyla ilgili düzenleme içermeyen Rekabet Kanunu Tasarısı’nda da değişiklik yapılması gerekebilir.

*Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı